Przetwarzanie danych osobowych - informacje

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i przetwarzania tych danych prosimy o zapoznanie się z treścią poniżej klauzuli informacyjnej Banku Spółdzielczego w Kalwarii  Zebrzydowskiej.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane powszechnie jako RODO.

Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej w tym szczegółowe informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych.

Zgodnie z art.13 w/w Rozporządzenia Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej   z siedzibą      w Kalwarii Zebrzydowskiej kod 34-130, ul. Jagiellońska 2, który prowadzi działalność zgodnie ze swoim  statutem, a z którym można się skontaktować  w następujący sposób:

 • Adres: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Jagiellońska 2
 • Adres e-mail: bank@bskalwaria.pl
 • Telefon: 33/87 66 323

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Pajorską poprzez adres:  e-mail: iod@bskalwaria.pl lub pisemnie na adres Banku jak wyżej.

Bank przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
 3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
 5. dochodzenia należności,
 6. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy Prawo Bankowe. Uzależnione jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczna, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nizbędny do realizacji wskazanych celów, a mianowicie:

CEL PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zawarcie umowy z Bankiem

(art. 6 ust 1 lit. b RODO)

Przez okres niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie przez okres przewidziany przepisami prawa do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku w związku z wykonywaniem czynności bankowych (art. 6 ust 1 lit. c RODO) Do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank
Przetwarzanie danych w celu marketingowym na podstawie usprawiedliwionych interesów administratora danych (art. 6 ust 1 lit. f RODO) Do momentu wniesienia sprzeciwu
Przetwarzanie danych w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) Do momentu wycofania takiej zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku, w tym: statystycznych, raportowania wewnętrznego, archiwalnym, zarządzania ryzykiem operacyjnym  w działalności banków,

– w celach dochodzenia należności.

(art. 6 ust 1 lit. f RODO)

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank następującym kategoriom odbiorców:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. Związek Banków Polskich,
 3. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 4. Komisja Nadzoru Finansowego,
 5. biura informacji gospodarczej,
 6. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 7. podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Bank informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia)  nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych  (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku –  art. 18 RODO);
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż  mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO,
 9. prawo do uzyskania kopii danych,
 10. prawo do ograniczenia danych;

Właściwym organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DODATKOWE  CELE PRZETWARZANIA:

 1. do zawarcia i realizacji zobowiązania wynikającego z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku (tj. podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO);
 2. wniosek o zastrzeżenie dokumentów –umożliwienia wykorzystania utraconych dokumentów i danych w nich zawartych w sposób sprzeczny z prawem, wyeliminowanie nadużyć popełnionych przy  użyciu  utraconych dokumentów lub z wykorzystaniem danych osobowych zawartych w utraconym dokumencie (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b i c RODO);

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy z Bankiem ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i realizacji umowy z Bankiem.

Powyższa informacja jest sporządzona w celu realizacji obowiązku prawnego i nie wymaga z Pani/Pana strony żadnego działania.

KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej „Bank”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa (zwanym dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.

 1. Administrator danych.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (zwanym dalej „BIK”).
 2. Dane kontaktowe.

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A.,    02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 1. wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;
 2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
 3. w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;
 4. w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 1. dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
 2. dane adresowe i teleadresowe;
 3. dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
 4. dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące zlecenia.

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.

Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 1. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;
 4. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH, O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej. są gwarantowane przez: Bankowy Fundusz Gwarancyjny1)
Zakres ochrony: równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.2)
Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania: wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro3)
Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami: limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie4)
Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania: 7 dni roboczych5)
Waluta wypłaty: Złoty
Kontakt: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Adres: ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4

00-546 Warszawa

Telefon: infolinia 800 569 341

Faks: 22 58 30 589

e-mail: kancelaria@bfg.pl

Informacje dodatkowe: https://www.bfg.pl/
Potwierdzenie otrzymania przez deponenta:6
Informacje dodatkowe:

 1. System odpowiedzialny za ochronę   depozytu.Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.
 2. 3) Ogólny   zakres ochrony.

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 20 000 euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 euro.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

 1. Limit   ochrony wspólnych rachunków.

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów. Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

 1. odpłatnego zbycia:- jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
 2. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym   jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo   budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w   takiej nieruchomości,
 3. prawa użytkowania   wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w   rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub   udziału w takim prawie,
 4. samodzielnego   lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o   własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną   nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo   prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z   tym lokalem,
 5. spółdzielczego   własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w   takim prawie
 6. wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego   podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 7. nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz   zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,
 8. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia   na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią   oznaczonego wieku,
 9. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia   następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała,   rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego   wypadku,
 10. wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości   określonych w przepisach odrębnych,
 11. wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa   w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub odrębnych przepisach, na   warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach.

– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl

 1. Wypłata.Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa, telefon: 22 58 30 700, 22 58 30 701, fax: 22 58 30 589 e-mail:  kancelaria@bfg.pl, strona internetowa: https://www.bfg.pl). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony.

  Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.

 2. W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami komunikacji elektronicznej.

Inne istotne informacje.

Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot objęty systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku.