Poniżej znajdziesz ogólne informacje o Banku.

O Banku

Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej jest uniwersalnym bankiem z tradycjami, stworzonym po to, by służyć lokalnej społeczności. Bank obecny jest na rynku od 1895 roku i działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Łącząc doświadczenie i tradycje bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji, rolników – stawiając na profesjonalizm i wysoką jakość działania.

Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej zrzeszony jest w Grupie BPS, którą tworzy 359 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank BPS jako bank zrzeszający.

Poprzez sieć prawie 4000 placówek Grupa BPS świadczy usługi małym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz klientom detalicznym.

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią około 62 proc. wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Wszystkie systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług finansowych przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej, konsekwentnie realizując misję służenia rozwojowi swoich członków i klientów.

Obszar działania

Bank Spółdzielczy działa na terenie: powiatu wadowickiego. Ponadto Bank Spółdzielczy działa na terenie powiatów: chrzanowski, krakowski, myślenicki, oświęcimski, suski, miasto Kraków na prawach powiatu, w województwie śląskim – powiaty: bielski, miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu.

Oświadczenia woli

Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust.1 ustawy Prawo bankowe, składa członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.

Dane formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jagiellońska 2
NIP 551-00-12-973
REGON 000500116
KRS 0000106970
KOD SWIFT: POLUPLPR
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Prezes Zarządu Małgorzata Czerwińska
Wiceprezes Zarządu Teresa Rusek
Członek Zarządu Anna Radoń

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przewodniczący RN Bogdan Chorąży
Zastępca Przewodniczącego RN Małgorzata Ziemla
Sekretarz RN Halina Sarapata
Członek RN Stanisław Rudecki
Członek RN Marek Widlarz
Członek RN Aurelia Tyrpa,

Dokumenty do pobrania:

System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej

W Banku działa system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.

W celu efektywnego działania systemu kontroli wewnętrznej w Banku przyjęto procedurę o nazwie Regulamin kontroli wewnętrznej w Banku na podstawie wytycznych Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Rekomendacji H.

1. Celem systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z art.9c Prawa bankowego jest zapewnienie w Banku:

1) Skuteczności i efektywności działania;

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem;

4) zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

2. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym funkcjonują w oparciu o:

– Ustawę Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia1997 r.

– Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000r.

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i sytemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach z dnia 6 marca 2017r.;

– Rekomendacji H wydanej przez KNF dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach;

– innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3. Funkcja kontroli składa się z :

– mechanizmów kontrolnych;

– niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych;

– raportowania.

Kluczowe mechanizmy kontrolne Bank przypisuje procesom istotnym.

3. Bank zapewnia dokumentowanie kontroli wewnętrznej poprzez:

– rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi;

– opis systemu, procesu, struktury organizacyjnej;

– opis w postaci Matrycy funkcji kontroli powiązania celów opisanych w ust.1, z procesami w działalności Banku, które zostały uznane za istotne;

4. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i system kontroli wewnętrznej zorganizowany na trzech niezależnych poziomach (trzy linie obrony).

1 poziom – tj. zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku;

Kontrola sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych

czynności przez każdego pracownika oraz przez osoby z nim współpracujące;

Celem kontroli jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z

procedurami, limitami, przepisami, a także bieżące reagowanie na uchybienia.

2 poziom – tj. zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub komórkach organizacyjnych;

Kontrola sprawowana jest przez członków Zarządu oraz Stanowisko ds. zgodności. Celem kontroli jest ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej, prawidłowości realizacji funkcji zarządzania ryzykiem w działalności Banku, w tym roczna ocena szacowania adekwatności kapitałowej, realizacji Polityki wynagrodzeń, Polityki informacyjnej, ładu korporacyjnego.

3 poziom – tj. kontrola wykonywana przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zgodnie z art.22d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Kontrola na 3 poziomie jest realizowana w formie inspekcji w bankach lub w formie stałego monitorowania uczestników Systemu metodą „zza biurka”.

Kontrola ma charakter kompleksowy i obejmuje ocenę mechanizmów kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenę zgodności działania uczestników z przepisami prawa. Zasady organizacji i realizacji Audytu

wewnętrznego są uregulowane w załączniku nr 11 do Umowy Sytemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

5. Na wymienionych wyżej trzech poziomach w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku w związku z wykonywaniem

obowiązków służbowych odpowiednio stosują mechanizmy lub niezależnie monitorują ich przestrzeganie w ramach testowania pionowego i poziomego).

6. Za zapewnienie skutecznego i adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej w Banku odpowiedzialni są:

Rada Nadzorcza – sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej poprzez informacje uzyskane ze stanowiska ds. zgodności oraz Członków Zarządu sprawujących kontrole na 2 poziomie.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o opinię Komitetu audytu oraz informuje Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS o wynikach tej oceny.

Zarząd Banku – projektuje, wprowadza oraz zapewnia w Banku funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcje kontroli oraz stanowisko ds. zgodności. Zarząd Banku zapewnia niezależność stanowiska ds. zgodności oraz zapewnia niezbędne środki finansowe do skutecznego wykonywania zadań kontroli.

Komitet audytu – dokonuje oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny wielkości i profilu ryzyka braku zgodności. Komitet audytu raportuje w/w ocenę Radzie Nadzorczej Banku.

Stanowisko ds. zgodności – sprawuje nadzór nad zgodnością przepisów wewnętrznych w Banku z przepisami zewnętrznymi w tym standardami rynkowymi.

Stanowisko ds. zgodności jest stanowiskiem niezależnym podległym bezpośrednio pod Prezesa Zarządu.

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Gwarancjami BFG w 100% objęte są wszystkie depozyty, zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR.

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Wysokość gwarancji

Gwarancjami BFG objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

Kto jest deponentem?

Ochronie podlegają  środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 • szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe
 • rady rodziców.

Kto nie jest objęty ochroną?

Nie podlegają ochronie depozyty:

 • Skarbu Państwa
 • Narodowego Banku Polskiego
 • Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe
 • Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Instytucji finansowych
 • Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia
 • Osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank
 • Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • Jednostek samorządu terytorialnego
 • Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Które środki są objęte ochroną?

Ochronie podlegają:

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji
 • należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni
 • kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat
 • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach
 • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800 569 341
Telefon: 22 58 30 700
Fax: 22 58 30 589
E-mail: kancelaria@bfg.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /BFG_Daz_WZ/SkrytkaESP