Pomoc i informacje2017-12-11T08:30:58+01:00

Potrzebujesz pomocy?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze problemy i pytania, związane z produktami oferowanymi przez nasz Bank.
Jeśli nie uda ci się znaleźć samodzielnie rozwiązania twojego problemu, skontaktuj się z nami – na pewno pomożemy.

Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej2022-09-15T12:12:41+02:00

Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej

 1. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej (zwanego dalej Bankiem) z urządzenia mobilnego
 2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
 3. Bank nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
 4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
  a) komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
  b) uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  – pamięci,
  – komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
  – informacji o lokalizacji,
  – aparatu fotograficznego,
  – danych kontaktów.
 1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
 2. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
 3. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.
Naruszenie bezpieczeństwa2023-04-27T13:47:44+02:00
Tarcza PFR – wymagane dokumenty do 31 grudnia 2020 – przewodnik2022-09-15T11:29:48+02:00

Tarcza PFR – wymagane dokumenty do 31 grudnia 2020 – przewodnik

Jeśli Twoja firma otrzymała subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR pamiętaj, aby do 31 grudnia 2020 potwierdzić, że osoba składająca wniosek (i ewentualne odwołania) była uprawniona do reprezentowania Twojej firmy.

UWAGA: Jeśli nie dopełnisz poniższych formalności do 31 grudnia 2020, Twoja firma będzie zobowiązana zwrócić przyznaną subwencję PFR w całości!

1. Jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą Bank zweryfikuje automatycznie w serwisie CEIDG, czy osoba która złożyła wniosek i zawarła Umowę Subwencji Finansowej, jest właścicielem firmy.

Poprosimy Cię wtedy jedynie o potwierdzenie w systemie Internet Banking, że dane zawarte w CEIDG są zgodne ze stanem faktycznym.

W tej sytuacji nie musisz przesyłać do Banku żadnych dokumentów, musisz jednak potwierdzić swoje dane w systemie Internet Banking.

Pobierz TUTAJ podręcznik opisujący sposób potwierdzenia danych dla jednoosobowych firm w systemie Internet Banking.

Jeśli wniosek PFR został złożony w twoim imieniu przez inną osobę lub Umowa Subwencji została zawarta w Twoim imieniu przez inną osobę, skontaktuj się z bankiem.

2. Spółki handlowe (spółki z o.o., komandytowe, jawne, akcyjne) – w przypadku reprezentacji jednoosobowej.

Jeśli złożyłeś wniosek Tarczy PFR lub zawarłeś Umowę Subwencji Finansowej jako wspólnik spółki handlowej i jesteś upoważniony w KRS do jednoosobowego reprezentowania Twojej firmy:

 • pobierz pełny odpis ze strony KRS – wyłącznie w formacie PDF
  uwaga: nie należy podpisywać ani zmieniać pobranego z KRS pliku PDF
 • zamieść pobrany dokument w systemie Internet Banking.

Pobierz TUTAJ podręcznik opisujący sposób przekazania dokumentów dla spółki handlowej w systemie Internet Banking.

Jeśli złożyłeś wniosek Tarczy PFR lub zawarłeś Umowę Subwencji Finansowej jako wspólnik spółki handlowej i twoja spółka posiada reprezentację wieloosobową, czyli wymagane jest oświadczenie woli więcej niż jednego wspólnika lub sposób reprezentacji spółki nie wynika wprost z KRS, to wykonaj czynności opisane w punkcie 3.

3. Spółki cywilne oraz spółki handlowe i inne podmioty w przypadku reprezentacji wieloosobowej.

Osoba, która składała wniosek o subwencję PFR lub zawarła Umowę Subwencji Finansowej dla spółki cywilnej lub dla spółki handlowej w przypadku wymaganej reprezentacji wieloosobowej, musi dostarczyć do banku poniższe dokumenty za siebie i wszystkich pozostałych wspólników:

 • wyciąg z CEIDG lub pełny odpis z KRS – wyłącznie w formacie PDF
  uwaga: nie należy podpisywać ani zmieniać pobranego z CEIDG/KRS pliku PDF
 • oświadczenie – wzór druku poniżej, które będzie podpisane notarialnie (lub elektronicznie wyłącznie podpisami kwalifikowanymi) przez wszystkich wspólników, bez względu na postanowienia umowy spółki
 • oświadczenie wraz z odpisem z KRS lub w wydrukami z CEIDG musi być załączone do każdego wniosku/odwołania, które uzyskały pełne lub częściowe przyznanie subwencji

Uwaga: oświadczenie musi być podpisane notarialnie lub elektronicznie – w takim przypadku wyłącznie podpisami kwalifikowanymi.

Wzór oświadczenia znajduje się tutaj – kliknij.

Powyższe dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć do dowolnej placówki banku lub w przypadku użycia kwalifikowanych podpisów elektronicznych przesłać na adres skrzynki email banku.

EURO-FATCA2023-06-21T14:06:01+02:00

EURO-FATCA

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują dostępne są w placówkach banku.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD Zewnętrzna strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 1. Czym jest EURO-FATCA?Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
 2. Kogo dotyczy Euro-Fatca?Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.
 3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.
 4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.
 5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 1. imię i nazwisko;
 2. aktualny adres zamieszkania;
 3. miejscowość i kraj urodzenia;
 4. data urodzenia;
 5. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 1. nazwa;
 2. aktualny adres siedziby (w tym kraj);
 3. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 4. status podmiotu;
 5. dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 1. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej? Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
  1. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego? Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.
  2. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów? Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.
  3. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie ………….. a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

  • saldo rachunku lub wartość
  • łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
  1. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECDhttps://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 1. CRS:Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
 2. Klient Indywidualny:Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)
 3. Podmiot:Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.
 4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.
 5. Rezydencja podatkowa:Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.
 6. TIN (ang. Tax Identification Number):TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.
 7. OświadczeniaOświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.
 8. Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

 • dywidendy
 • odsetki
 • dochód równoważny z odsetkami
 • opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
 • ubezpieczenia rentowe
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
 • dochód netto ze swapów
 • kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych.

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

 1. Automatyczna wymiana informacji Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.
 2. Osoba Kontrolująca Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

ZAŁĄCZNIKI:
Oświadczenie o statusie CRS.pdf – klient indywidualny
Oświadczenie o statusie CRS.pdf – klient instytucjonalny

Płatność kartą w internecie2022-09-15T11:49:56+02:00

Płatność kartą w internecie

W celu odblokowania płatności w Internecie przy pomocy kart płatniczych (Visa Debetowa lub Biznes), należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych telefonicznie lub bezpośrednio w jednostkach Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w Portalu Kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl i wybrać opcję “Zarejestruj się”;
 • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt telefoniczny z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od dnia 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • zmieniać kod PIN,
 • zastrzegać kartę.
Przekazy walutowe (zagraniczne)2022-09-15T11:49:03+02:00

Przekazy walutowe (zagraniczne)

Bank realizuje zagraniczne zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w naszym Banku.

Oferujemy następujące typy przelewów dewizowych:

 • przelew regulowany,
 • przelew SEPA,
 • polecenie wypłaty.

Płatności realizujemy w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski),CHF (frank szwajcarski)

Przy kwotach od równowartości 20 000 oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, a EUR, USD, GBP w trybie pilnym.

Kod BIC (SWIFT) Banku: POLUPLPR.
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2.

Przelew regulowany to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie spełniająca następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”.

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

W celu wykonania przelewu dewizowego DO Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej należy podać następujące informacje:

 • konto bankowe – Numer IBAN dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej składa się z 26-cyfrowego Numeru Rachunku Bankowego poprzedzonego kodem kraju tj. PL,
 • prawidłowe dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy) adresata przelewu. Jest to niezwykle ważne, gdyż niektóre banki zagraniczne wstrzymują przelew, jeśli dane podane nie zgadzają się z danymi
 • właściciela rachunku,
 • dokładny adres adresata wpłaty,
 • międzynarodowy kod BIC – SWIFT identyfikujący bank odbiorcy przelewu: POLUPLPR,
 • nazwę i adres banku odbiorcy (“Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jagiellonska 2”).
Bankowy Fundusz Gwarancyjny2022-09-15T11:46:33+02:00

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 474 z późn.zm.).

Gwarancjami BFG w 100% objęte są wszystkie depozyty, zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR.

KLIKNIJ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące polskiego systemu gwarantowania środków.

Procedura reklamacji2022-09-15T11:44:31+02:00

Załącznik do Uchwały 2/02/2019 Zarządu Banku z dnia 28.02.2019

Załącznik nr 1
do Instrukcji rozpatrywania reklamacji

Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej Bank) jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:
1. Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:
1) w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
a) transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
b) kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
c) transakcji na instrumentach finansowych w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia
d) roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
2) w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
a) transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
b) kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
c) roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
2. Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.
3. Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
1) pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Jagiellońska 2
2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);
3) za pośrednictwem systemu bankowości internetowej;
4) pisemnie lub ustnie w placówce Banku.
4. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
6. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
1) 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
2) 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
1) 35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
2) 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
8. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust. 6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
10. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
11. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
1) odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;
2) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);
3) zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
4) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
5) wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną)
6) wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.
12. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Zastrzeganie dokumentów2022-08-08T12:13:43+02:00

Zastrzeganie dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj – zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Banku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty,
 • tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • inny dokument (niezdefiniowany),
 • oraz dowód rejestracyjny, karty.

System DZ

Zatrzymana karta w bankomacie2017-07-15T22:28:00+02:00

Zatrzymana karta w bankomacie

Bankomat zabrał mi kartę, dlaczego?

Przyczyn zatrzymania karty przez bankomat jest kilka:

 • Spóźniliśmy się z odbiorem karty z bankomatu
 • Wprowadziliśmy trzykrotnie błędny kod PIN
 • Nasza karta jest zastrzeżona, wtedy każda próba użycia karty spowoduje jej zatrzymanie
 • Posiadana karta jest przeterminowana
 • W czasie transakcji nastąpiła awaria bankomatu
Blokada i zastrzeżenie kart płatniczych2017-07-15T22:27:19+02:00

Blokada i zastrzeżenie kart płatniczych

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Infolinii Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce naszego Banku,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Blokowanie i odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej2022-09-15T11:41:12+02:00

Zablokować dostęp do systemu Internet Banking możesz poprzez:

Odblokowanie dostępu do bankowości internetowej:

 • osobiście w jednostce Banku lub telefonicznie – gdy zablokowano dostęp poprzez błędne podanie hasła.
Przejdź do góry