System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej

w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej

W Banku działa system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.

W celu efektywnego działania systemu kontroli wewnętrznej w Banku przyjęto procedurę o nazwie Regulamin kontroli wewnętrznej w Banku na podstawie wytycznych Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Rekomendacji H.

1. Celem systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z art.9c Prawa bankowego jest zapewnienie w Banku:

1) Skuteczności i efektywności działania;

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem;

4) zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

2. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym funkcjonują w oparciu o:

- Ustawę Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia1997 r.

- Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i sytemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach z dnia 6 marca 2017r.;

- Rekomendacji H wydanej przez KNF dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach;

- innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3. Funkcja kontroli składa się z :

- mechanizmów kontrolnych;

- niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych;

- raportowania.

Kluczowe mechanizmy kontrolne Bank przypisuje procesom istotnym.

3. Bank zapewnia dokumentowanie kontroli wewnętrznej poprzez:

- rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi;

- opis systemu, procesu, struktury organizacyjnej;

- opis w postaci Matrycy funkcji kontroli powiązania celów opisanych w ust.1, z procesami w działalności Banku, które zostały uznane za istotne;

4. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i system kontroli wewnętrznej zorganizowany na trzech niezależnych poziomach (trzy linie obrony).

1 poziom - tj. zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku;

Kontrola sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych

czynności przez każdego pracownika oraz przez osoby z nim współpracujące;

Celem kontroli jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z

procedurami, limitami, przepisami, a także bieżące reagowanie na uchybienia.

2 poziom – tj. zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub komórkach organizacyjnych;

Kontrola sprawowana jest przez członków Zarządu oraz Stanowisko ds. zgodności. Celem kontroli jest ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej, prawidłowości realizacji funkcji zarządzania ryzykiem w działalności Banku, w tym roczna ocena szacowania adekwatności kapitałowej, realizacji Polityki wynagrodzeń, Polityki informacyjnej, ładu korporacyjnego.

 
3 poziom - tj. kontrola wykonywana przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zgodnie z art.22d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Kontrola na 3 poziomie jest realizowana w formie inspekcji w bankach lub w formie stałego monitorowania uczestników Systemu metodą „zza biurka”.

Kontrola ma charakter kompleksowy i obejmuje ocenę mechanizmów kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenę zgodności działania uczestników z przepisami prawa. Zasady organizacji i realizacji Audytu

wewnętrznego są uregulowane w załączniku nr 11 do Umowy Sytemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

5. Na wymienionych wyżej trzech poziomach w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku w związku z wykonywaniem

obowiązków służbowych odpowiednio stosują mechanizmy lub niezależnie monitorują ich przestrzeganie w ramach testowania pionowego i poziomego).

6. Za zapewnienie skutecznego i adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej w Banku odpowiedzialni są:

Rada Nadzorcza – sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej poprzez informacje uzyskane ze stanowiska ds. zgodności oraz Członków Zarządu sprawujących kontrole na 2 poziomie.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o opinię Komitetu audytu oraz informuje Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS o wynikach tej oceny.

Zarząd Banku – projektuje, wprowadza oraz zapewnia w Banku funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcje kontroli oraz stanowisko ds. zgodności. Zarząd Banku zapewnia niezależność stanowiska ds. zgodności oraz zapewnia niezbędne środki finansowe do skutecznego wykonywania zadań kontroli.

Komitet audytu – dokonuje oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny wielkości i profilu ryzyka braku zgodności. Komitet audytu raportuje w/w ocenę Radzie Nadzorczej Banku.

Stanowisko ds. zgodności - sprawuje nadzór nad zgodnością przepisów wewnętrznych w Banku z przepisami zewnętrznymi w tym standardami rynkowymi.

Stanowisko ds. zgodności jest stanowiskiem niezależnym podległym bezpośrednio pod Prezesa Zarządu.

 

 

 

 

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Kalwarii Zebrzydowskiej