Gwarancje BFG

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 474 z późn.zm.).

Gwarancjami BFG w 100% objęte są wszystkie depozyty, zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził traktowane są jako jeden depozyt.

Ochronie podlegają imienne depozyty: 

  • Osób fizycznych.
  • Osób prawnych.  
  • Jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.
  • Szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

 Dodatkowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów dostępne są na stronach BFG.