Konta osobiste

Konto Osobiste ROR jest rachunkiem uniwersalnym pozwalającym zarządzać swoimi finansami w sposób tradycyjny i nowoczesny. Służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Atrakcyjne usługi i produkty dedykowane dla posiadaczy Konta Osobistego:

 • karty płatnicze,
 • Internet Banking,
 • telefoniczna informacja na hasło,
 • kredyt w ROR,
 • przelewy krajowe i zagraniczne, polecenia zapłaty i zlecenia stałe.

Korzyści jakie daje Konto Osobiste ROR:

 • bezpieczne przechowywanie oraz stały i szybki dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • wygodny sposób regulowania płatności,
 • możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków kredytów gotówkowych, uniwersalnego kredytu hipotecznego oraz kredytu mieszkaniowego

Od dnia 08.08.2018 roku w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej działa nowy produkt o nazwie:PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY, który jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzony w walucie PLN jako rachunek indywidualny, przeznaczony dla klientów nieposiadającychtakiego rachunku w innym Banku.

Cechy rachunku:

brak opłat za:

 • otwarcie,prowadzenie i zamknięcie rachunku;
 • realizację w miesiącu 5 poleceń przelewów krajowych w PLN (w tym zlecenia stałe);
 • wypłaty z bankomatów BS Kalwaria Zebrzydowska oraz bankomatach zrzeszenia BPS;
 • 5 wypłat w miesiącu w bankomatach obcych;

Podstawowy RACHUNEKPŁATNICZY

Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem zawiera TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Nazwa handlowa rachunku płatniczego:Podstawowy Rachunek Płatniczy

* Niniejszy dokument przedstawiainformacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskieji innych bankach;

* Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM;

 

Bez opłat=

1) suma 5 operacji w miesiącu: polecenia przelewu, stałe zlecenie, transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

oraz

2) suma 5 operacji wypłat w bankomatach innych niż BS Kalwaria Zebrzydowska i bankomaty Zrzeszenia BPS – kolejne opłaty wg taryfy opłat innego Banku;

 

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z PODSTAWOWYMRACHUNKIEM PŁATNICZYM

 

USŁUGIOPŁATY I PROWIZJE
Płatności(z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu kolejne:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w systemie SORBNET) Przelewpapierowy z ROR 1,50 zł
  Przelew internetowy z ROR 1,00 zł
  Przelew z ROR 15,00 zł
Polecenie przelewu SEPA [w trybie standardowym] Zaprzelew 12,00 zł
Polecenie przelewu wewnętrznego
  W placówce Banku za przelew 0 zł
  W systemie bankowości internetowej za przelew 0 zł
Zlecenie stałe Kolejne:
[realizacja] W formie papierowej w placówce Banku 2,00 zł
  W systemie bankowości elektronicznej 1,00 zł
Karty i gotówka
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych Kolejne:
  Od transakcji 0 zł
Wydanie karty płatniczej [karty debetowej] jednorazowo 0 zł
Obsługa karty debetowej Miesięcznie 0 zł
Wypłata gotówki wypłaty wbankomatach BS Kalwaria Zeb. I bankomatach zrzeszenia BPS; 0 zł
Kolejne:
opłaty wg taryfy opłat innego Banku  

Wpłata gotówki

 

0 zł

Inne usługi

Prowadzenie rachunku

Prowadzenie rachunku w systemie bankowości internetowej

Miesięcznie

Miesięcznie

0 zł

 

0 zł

Sporządzenie zestawienia

transakcji płatniczych

(na wniosek Posiadacza rachunku)

Za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji

Ponad 50 pozycji

Za każdy poprzedni rok stawkę podwyższa się o połowę stawki podstawowej

5,00 zł

 

10,00 zł

 

 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

 

0 zł

Powiadomienie SMS

Do 20 powiadomień

Za każdy następny sms

0 zł

0,10 zł

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

Rodzaj usług (czynności)

Definicja

Polecenie przelewu

Oznacza usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Polecenie przelewu SEPA

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).

Polecenie przelewu wewnętrznego

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.

Polecenie przelewu w walucie obcej

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty.

Powiadomienie SMS

Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.

Prowadzenie rachunku płatniczego

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego

w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

Usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

Usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę.

Wydanie karty płatniczej

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy:

(karta płatnicza – karta uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożeniezleceniapłatniczego zapośrednictwemakceptanta lubagenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnychmu środków,wtym kartapłatniczaw rozumieniuart.2 pkt15 rozporządzenia (UE) 2015/751).

Obsługa karty debetowej

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi.

Wypłata gotówki

Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

Wpłata gotówki

Usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.

Usługa bankowości telefonicznej

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Usługa bankowości elektronicznej

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Zlecenie stałe

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.